Adatvédelmi nyiltakozat

LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatvédelmi szabályok
A Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a www.fustpajzs.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy aszolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindig hatályosjogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel aszemélyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólszóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.
A Lochner Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldallátogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmasinformációit. A tudomására jutó valamennyi adatot és ténytbizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez,fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztikakészítéséhez használja fel.
A www.fustpajzs.hu adatkezelését kizárólag a Lochner Kft. végzi, harmadikfél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személykifejezett hozzájárulásával.Amennyiben megkereső hatóságfelszólítja az Lochner Kft-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, úgyköteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltételefennáll.
Adatkezelésialapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatoshatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és aközérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény);1992.évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak éslakcímének nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásárólrendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;1995.évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzéscélját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről. 2008. évi XLVIII. törvény - agazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól (Grt.)
Definíciók:

személyes adat

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetesszeméllyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, azadatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Aszemélyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösenakkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagyközvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbségheztartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásosvagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseletiszervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, aszexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyesadat;

hozzájárulás

az érintett kívánságának önkéntesés határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásonalapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekrekiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelésétkifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezeltadatok törlését kéri;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésénekcélját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasználteszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy azáltala megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármelyművelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése ésmegsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásánakmegakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmasfizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővéteszik;

nyilvánosságra hozatal

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy ahelyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságrahozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagyösszehangolásának és felhasználásának véglegesen vagymeghatározott időre történő lehetetlenné tétele

adatmegsemmisítés

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikaimegsemmisítése;

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazottmódszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelőmegbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történőmegbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

személyesadat-nyilvántartó rendszer

személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagyföldrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórtállománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel,az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynekállampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint azEurópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes államközött létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai GazdaságiTérségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárávalazonos jogállást élvez;

harmadik ország

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 
Ajelen szabályzat célja, hogy szolgáltatásunk összes területérekiterjedően, mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagylakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetőszabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletbentartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során(adatvédelem).

Személyes adat abbanaz esetben kezelhető

ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagyazt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abbanmeghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli

Különleges adat akkorkezelhető, ha

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha az Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá anemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekébentörvény rendeli el egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
 
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével- elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Mindenegyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintetthozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulásaszükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett ahozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintettközszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatalcéljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötöttszerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltakteljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmazniakell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezeléseszempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell.A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy azérintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésbenmeghatározottak szerinti kezeléséhez
 
Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nemképes hozzájárulását adni adatai kezeléséhez, akkor a saját vagymás személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamintkatasztrófa- vagy szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhezszükséges mértékben sor kerülhet személyes adatainak, beleértvekülönleges adatait is, kezelésére.
 
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintettszemélyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - azadatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatoknyilvánosságát is, nem sérthetik.

Adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlásaés kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnekminden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljánakmegvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak acél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell azadatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen azadatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és azadatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelésidőtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezelésselkapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözőadatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhozhozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelésfeltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból -az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül -harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéreakkor továbbítható, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban azátadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosította személyes adatok megfelelő szintű védelme. Személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtásaérdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommaltovábbíthatók harmadik országba. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításrakerülne sor.

Azadatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbikövetelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tároláscéljához szükséges ideig lehessen azonosítani.Korlátozás nélkül használható, általános és egységesszemélyazonosító jel alkalmazása tilos

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozóköteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbámegtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket éskialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásához szükségesek.Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, nyilvánosság, a törlés valamint a sérülés vagy amegsemmisülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekébenkülön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, azadatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszközüzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagyegyéb informatikai eszköz útján történik.
A Lochner adatvédelmi irányelvei:
A www.fustpajzs.hu weboldalon történő adatkezelések önkéntes hozzájárulásalapján történnek.Minden esetben, ha a felhasználó nem saját adatait adja megköteles az érintett hozzájárulását beszerezni az adatközléshez.
Látogatói adatok vizsgálata
Alátogatói adatok rögzítése (felhasználó IP címe, látogatásidőpontja, dátuma, látogatott tartalmak, böngésző típusa), aszolgáltatás működésének és a visszaélések megakadályozásánakcéljából.Az adatokat a honlapmegtekintésétől 40 napig tároljuk. A látogatói adatokauditálásához szükséges adatokat, külső szolgáltató a www.google.com/analytics végzi.

Adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Adatfeldolgozóadatai: Innomedio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6722 Szeged,Bokor utca 18.). Adatmegőrzési hely: T-Systems Adatpark Szeged ,6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10. A Lochner és adatfeldolgozója aszemélyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása soránalkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg ésüzemelteti, hogy a kezelt adatok minden esetben a lehetőlegnagyobb biztonságban legyenek és megvalósuljanak az alábbifeltételek: hiteles, titkos és bizalmas adatkezelés, sértetlenülrendelkezésre álló adatok.A Lochner Kft. és együttműködőpartnerei minden tőlük telhetőt megtesznek az adatok technikaivédelmének érdekében is, de elháríthatatlan hibák az Internettermészetéből fakadóan előfordulhatnak.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérőlvalamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - ajogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általakezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó általfeldolgozott adatairól Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,közérthető formában megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelőhelyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett kéri; c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nemkorrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatoktárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha azadatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbíthatóaz adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett atiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságátmegállapította.Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághozfordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Egyéb adatkezelések
TájékoztatjukÖnt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatásadása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésrebocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.A Lochner Kft.,mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontoscélt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csakannyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljánakmegvalósításához elengedhetetlenül szükséges.Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:
LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telephely:
6722 Szeged,
Szentháromság u. 46.
Cégjegyzékszám:
06-09-001430A
A bejegyző bíróság megnevezése:
Csongrád Megyei Bíróság
Adószám:
10644278-2-06
Tel.:
+36 (62) 540 154,
+36 (30) 606 1111
Fax:
+36 (62) 540 155
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Panasz

Panasszal és jogorvoslati lehetőséggel az Adatvédelmi Biztosnállehet élni:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím:
1387 Budapest, Pf.: 40.
Tel.:
+36 (1) 475-7186,
+36 (1) 475-7100
Fax:
+36 (1) 269-3541
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérje ingyenes termékbemutatónkat!

Jelentkezzen!

Miért a füstpajzs?

Cégcsoportunk magyar tulajdonban áll és 20 éves szakmai múltra tekinthet vissza bízunk benne hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között köszönthetjük.

Forintnyi biztosított érték

Gyakori kérdések

Károsíthatja a füstfolyadék a dolga…

Gyakori kérdések

A Dániai Technológiai Intézet számos terméken, valamint anyagon tesztelte a Protect™ által gyártott füstfolyadékot, és ártalmatlannak találta azt. A füst hatását elektronikus áramkörökön, ruhaanyagokon, bútorokon is tesztelték. A teszteket laboratóriumokban és...

Bővebben...

Nem veszélyes a füst belélegzése?

Gyakori kérdések

Nem, a füst nem mérgező – nagyobb koncentrációjú füst hosszabb időn keresztüli belélegzése sem mérgező. A füst hasonló a színházakban, illetve koncerteken használatos füsthöz.

Bővebben...

Szagtalan-e a füst?

Gyakori kérdések

A füstnek - a speciális összetevők miatt - enyhe édeskés illata van. Egy alapos átszellőztetés után a füst távozik a légtérből, melyet követően semmilyen felületi lecsapódás nem tapasztalható.

Bővebben...